Nieuwsbrief 2 - 2011

22 juni 2011

In deze nieuwsbrief vindt u

Aanmelden Nieuwsbrief
Wilt u deze en andere nieuwsbrieven automatisch ontvangen,
klik dan hier voor het inschrijfformulier.

 

Column van Dick Kuijt, directeur AED,
waarin hij ingaat op de vragen rond Passend Onderwijs en
de bezuinigingen die de afgelopen tijd op de AED af zijn gekomen.
Met o.a. de bezuinigingen, Preventieve Ambulante Begeleiding,
praktisch ondersteunen van leerkrachten en Passend Onderwijs.
>> lees meer.

 

Samenwerking AED en steunpunt epilepsie De Waterlelie
Enige tijd geleden is de AED samenwerking aangegaan met
het steunpunt epilepsie van De Waterlelie. Dit steunpunt biedt
een consultatiefunctie voor collega’s uit het werkveld. >> lees meer

 

Samenwerking AED en dienst ambulante begeleiding van de Leo Kanner
Vanaf 1 augustus 2011 bundelen de AED en de dienst ambulante begeleiding
van de Leo Kanner hun activiteiten op het gebied van de externe dienstverlening.
Dit betekent voor u dat het dienstverleningsaanbod verdiept en
verbreed zal worden. >> lees meer

 

Werken vanuit ontwikkelingsperspectief,
cursusaanbod schooljaar 2011 - 2012
Passend onderwijs vraagt van scholen dat zij goed zicht hebben op
de mogelijkheden van hun leerlingen. Wat zijn de sterke en zwakke kanten
van een leerlingen en op welke manier kan de ontwikkeling van een kind het best
gestimuleerd worden. De cursus werken vanuit ontwikkelingsperspectief AED leert
de leerkracht/IB-er hoe het onderwijsprogramma kan worden aangepast aan
de mogelijkheden van kinderen.
Voor scholen van het WSNS Leiden draagt WSNS bij in de studiekosten.>> lees meer.

 

Rots & Water
Hoe leren wij jongens hun energie op een positieve manier in zetten?
Hoe kunnen wij jongens en meisjes zelfrespect en respect voor anderen bijbrengen?
Hoe ondersteunen wij jongens en meisjes in het opbouwen van zelfvertrouwen,
weerbaar zijn en het leren van sociale vaardigheden?
Als dit vragen zijn die bij u op school spelen, dan is de rots en water training
wat voor u. >> lees meer

 

Hoogbegaafdheid
Regelmatig komen er bij de AED vragen binnen rond kinderen met
hoogbegaafdheid al dan niet in combinatie met cluster specifieke problematiek.
Dit was reden om de expertisegroep hoogbegaafdheid te starten. >> lees meer

 

Pilot Schrijf-Jong-Leren voor de onderbouw
In het kader van Passend Onderwijs is de AED een pilot-project gestart om de kennis en
vaardigheden te vergroten van leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs met betrekking
tot het voorbereidend schrijfonderwijs. >> lees meer

 

Vertrek Mary Ann de Nes
Mary Ann de Nes, teamleider ZML van de AED, heeft een nieuwe functie aanvaard
op het VSO van de Duinpieper in Noordwijk. >> lees meer.

 

Column

In de afgelopen maanden hebben collega’s van de AED de vraag gekregen of ze al op zoek waren naar een andere functie. Met alle bezuinigingen op de ambulante begeleiding, die in de eerste plannen rond Passend Onderwijs nog prominent tot de voornemens van de minister behoorden, was het immers logisch dat je op zoek zou gaan naar een andere baan. In verschillende bijeenkomsten hebben we onszelf die vraag ook gesteld en met elkaar nagedacht over de mogelijkheden en onmogelijkheden die de plannen van de minister ons boden. We hebben vastgesteld dat er ook in de toekomst vraag zal zijn naar de expertise van de AED. ^top

We merken dit nu aan de vraag naar Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB). De PAB is een laagdrempelige en snelle vorm van begeleiding waarbij het traject zo kort mogelijk wordt gehouden. In veel gevallen is een dergelijk traject voldoende om antwoord te geven op de vraag van een leerkracht of intern begeleider of zorgcoördinator. Bij een klein aantal vragen is er meer nodig en denkt en werkt de ambulant begeleider mee aan het opzetten van een langer zorgtraject of het aanvragen van een indicatie. De AED verzorgt niet alleen Preventieve Ambulante Begeleiding in het primair en voorgezet onderwijs, maar ook op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook hier is een grote vraag naar deze dienstverlening en met het zo vroeg en zo jong mogelijk signaleren en vroegtijdig ingrijpen kun je voorkomen dat de ontwikkeling bij jonge kinderen stagneert. ^top

Sinds een paar jaar is het aanbod van de AED uitgebreid met het praktisch ondersteunen van de leerkracht bij het leerproces van leerlingen met een onderwijszorgvraag. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het geven van voorbeeldlessen, het werken met een leerling in de klas en verschillende vormen van co-teaching. Deze manier van werken, dicht tegen de werkvloer aan waarbij leraar en ambulant begeleider samen optrekken, wordt door het werkveld gewaardeerd en deze werkwijze zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. ^top

In Passend Onderwijs is het de bedoeling dat de leerkracht zelf in staat is om zorgleerlingen te ondersteunen bij het leerproces: meer kinderen met een onderwijszorgvraag moeten opgevangen worden in het reguliere onderwijs waarbij ook bij deze leerling zoveel mogelijk opbrengstgericht moet worden gewerkt. Dit vraagt om deskundigheidsbevordering. De minister wil hiervoor een groot bedrag vrij maken: € 100 tot € 150 miljoen. Met deze middelen wil ze scholen in de gelegenheid stellen om praktisch gerichte scholing in huis te halen waarbij de expertise vanuit het speciaal onderwijs een grote rol kan spelen. De AED heeft al jaren een breed aanbod aan workshops en trainingen en zal dit de komende jaren fors uitbreiden. Met deze uitbreiding kunnen scholen vanuit de nu nog geldende rugzakjes allerlei arrangementen samenstellen waarbij begeleiding van een leerling gecombineerd wordt met workshops, cursussen en trainingen.
De AED wil graag haar expertise delen met het werkveld. Het beleidsplan voor de komende jaren heeft dan ook de sprekende naam: ‘Actief Expertise Delen’. We willen daarbij met u in gesprek over wat u nodig hebt. We zijn benieuwd naar uw wensen en zullen u dit de komende tijd ook vragen.

Dick Kuijt, directeur ^top
 

Samenwerking met steunpunt epilepsie

Enige tijd geleden is de AED samen gaan werken met het steunpunt epilepsie van De Waterlelie, expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie. In Nederland zijn 2 instituten die zich met epilepsie en onderwijs bezig houden: De Berkenschutse in Heeze, met haar werkgebied onder de grote rivieren en De Waterlelie in het deel van Nederland boven de grote rivieren. Het steunpunt epilepsie wordt vorm gegeven door het regioteam West-Nederland van De Waterlelie. Het regioteam heeft een werkplek op De AED en verzorgt o.a. van hieruit haar dienstverlening in de regio. Het steunpunt epilepsie biedt een consultatiefunctie voor de collega’s van de AED. Verder zijn er mogelijkheden om via interne scholing te profiteren van elkaars expertise. Het is mogelijk om via de AED de diensten van het steunpunt in te roepen.  Voor contacten met het steunpunt kunt u ook direct contact opnemen met de teamleider van het regioteam West, Erik Kloos (e.kloos@dewaterlelie.net), tel: 023-5483333 / 06-41454093
^top
  

Samenwerking met AB-dienst van de Leo Kanner

Na verschillende gesprekken tussen de AED en de Leo Kanner bleek er een grote bereidheid om als één team samen op te trekken. Door de samenwerking kunnen de AED en de Leo Kanner hun hun gezamenlijke expertise verder ontwikkelen en kan het dienstverleningsaanbod verder verdiepen en verbreden.
De samenwerking wordt gerealiseerd op basis van een convenant. De collega’s van de Leo Kanner blijven daarbij in dienst van hun eigen bestuur maar aan de dienstverlening wordt vorm en inhoud gegeven via de AED. In de praktijk zal de samenwerking tot gevolg kunnen hebben dat werkzaamheden t.b.v. rugzakleerlingen op verschillende scholen herverdeeld zullen worden. Gezamenlijk streven we er naar om dit met zo weinig mogelijk veranderingen te realiseren.
^top

Werken vanuit ontwikkelingsperspectief

In het schooljaar 2011 – 2012 wordt zowel in het najaar van 2011 als in het voorjaar van 2012 de cursus ‘Werken vanuit ontwikkelingsperspectief AED’ aangeboden voor IB-ers en/of zorgteams. Deze cursus is er op gericht de cursist vaardig te maken in het hanteren van het instrument ‘Werken vanuit ontwikkelingsperspectief AED’. Het bespreken van casuïstiek en het zelf formuleren van een ontwikkelingsperspectief maakt onderdeel uit van de cursus. De cursist leert:
• de resultaten van een intelligentieonderzoek te vertalen naar de sterke en zwakke kanten van de leerling.
• op basis van een intelligentieonderzoek concrete handelingsadviezen voor de leerkracht te formuleren
• de algehele ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen aan de hand van zijn of haar beschermende en belemmerende factoren.
• een ontwikkelingsperspectief op te stellen richting het voortgezet onderwijs op basis van de mogelijkheden van de leerling en de school
• een handelingsgericht ontwikkelingsplan op te stellen dat er op gericht is de gestelde prognose te behalen
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur en wordt gegeven door een gedragswetenschapper. Informatie over de cursusdata, prijzen en de inschrijving is te vinden op de website van de AED.

NB: Voor deelnemers van scholen die vallen onder WSNS Leiden geldt, dat WSNS een derde van de cursusprijs vergoedt. Geïnteresseerden binnen het SWVB Leiden kunnen zich aanmelden via de mail bij Annet van der Plas a.vanderplas@aed-leiden.nl ovv “Cursus WSNS: Werken vanuit ontwikkelingsperspectief AED”
^top

 

Rots en Water

Rots en Water is een training die ligt tussen een sociale vaardigheidstraining en een weerbaarheidstraining. Er wordt gebruik gemaakt van psycho-fysieke didactiek. De training is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs en kan worden gegeven in (kleine) groepjes of aan individuele leerlingen. De leerlingen leren zich onafhankelijk op te stellen (rots) en eigen keuzen te maken, maar ook leren ze hoe met anderen samen te werken, te spelen en te leven (water).

Voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs is er de Kiezel & Druppel training. De uitgangspunten zijn hetzelfde als bij Rots & Water, maar de oefeningen zijn aangepast aan de leeftijdsgroep.

Er wordt naar gestreefd de leerlingen weerbaar te maken op de volgende gebieden:

• Fysiek weerbaar: om kunnen gaan met je kracht,
• Mentaal weerbaar: doen wat je te doen staat,
• Verbaal weerbaar: zeggen wat je te zeggen hebt,
• Sociaal weerbaar: 
  - weten waar je eigen grens ligt en die van de ander,
  - betekenis hebben voor vrienden en voor een groep,
  - vrienden/anderen aan durven spreken op gedrag.   rugzak 

Inhoud:

• Gronden: stevig in je schoenen staan / houding,
• Centreren: ervaren van een krachtcentrum/rustcentrum, ademhaling/stemgebruik en balans, grenzen voelen, keuzes maken,
• Focussen: concentratie, gebruik van de ogen
• Lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn,
• Fysieke communicatievormen: lichaamstaal,
• Het Rots & Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerlof van Driel (g.vandriel@aed-leiden.nl)
^top
 

Hoogbegaafdheid

Binnen de AED is de expertisegroep hoogbegaafdheid de vraagbaak voor collega’s. Hun kennis wordt actief gedeeld binnen onze dienst en overgedragen aan collega’s die zich ook verder scholen in dit onderwerp. Een van de leden volgt de internationaal erkende ECHA opleiding tot "Specialist in Gifted Education", deze wordt in Nederland verzorgd door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen. Doel van de opleiding is het vergroten van kennis op het gebied van signaleren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs of in een adviespraktijk. De modules combineren theorie en praktijk van concrete school- of aan school gerelateerde situaties.
Uw vragen vanuit de praktijk kunnen beantwoord worden in een vorm van begeleiding (op maat), maar ook in korte cursussen of workshops over dit onderwerp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lilian Snijders (l.snijders@aed-leiden.nl)
^top

 

Schrijf-Jong-Leren

Bij Schrijf-Jong-Leren gaat het om het in kaart brengen van de schrijfmotorische ontwikkeling van de oudste kleuters, waarbij gekeken wordt naar de ontwikkeling van fijn-motorische vaardigheden zoals pengreep, oog-handcoördinatie, ruimtelijke oriëntatie, zithouding, evenwicht etc. Het doel is dat leerkrachten verschillende ontwikkelingsniveaus kunnen onderscheiden en tijdig motorische problemen kunnen signaleren. De schrijfspecialist geeft handelingsgerichte adviezen die direct toepasbaar zijn in de praktijk met als doel schrijfproblemen in groep 3 te verminderen.

Voor wie

Leerkrachten onder- en middenbouw, remedial teachers, Intern begeleiders.

Door wie

U krijgt de training van een schrijfspecialist van de AED.

Waaruit bestaat de deskundigheidsbevordering Schrijf-Jong-Leren voor de onderbouw?

Een schrijfspecialist van de AED geeft bij u op locatie een scholing over de ontwikkeling van de motoriek en risicofactoren met betrekking tot het voorbereidend schrijven. U krijgt handvatten waarmee u de voorbereidende schrijfontwikkeling van uw leerlingen kunt stimuleren en eventueel remediërend kunt werken. Binnen de scholing leert u een screening af te nemen. Deze screening neemt u later zelfstandig af in uw klas. Leerlingen die opvallen in de door u afgenomen screening, worden nader geobserveerd door een schrijf-specialist. Vervolgens krijgt u handelingsadviezen en een plan van aanpak. De screening is goed te gebruiken naast de gangbare leerlingvolgsystemen zoals PRAVOO, LVS of GOVK.

Wat zijn de kosten van de pilot?

Voor scholen die vallen binnen het werkgebied van de AED is de pilot deskundigheidsbevordering Schrijf-Jong-Leren voor de onderbouw kosteloos. Deze wordt deels bekostigd vanuit de PAB middelen. Deze pilot loopt gedurende het schooljaar 2011-2012.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia van Loo (s.vanloo@aed-leiden.nl).
^top

 

Vertrek Mary Ann van Nes

Vanaf de start van de AED heeft Mary Ann zich ingespannen om de ZML-doelgroep een stevige plek te geven binnen de expertise van de AED. Als teamleider heeft zij met veel energie een team gesmeed van ambulante begeleiders van drie ZML-scholen: De Duinpieper in Noordwijk, De Korte Vliet in Leiden en Prisma in Alphen. Verder was Mary Ann actief als coördinator van het regioteam KRV en Duin- en Bollenstreek. De collega’s van het ZML-team gaan verder als onderdeel van het cluster 3 team van de AED. Dit team wordt een combinatie van LG (lichamelijk gehandicapt), LZ (langdurig ziek) en ZML-expertise onder leiding van Fred van Hoof, teamleider AED. De taak van coördinator van het regioteam wordt in een later stadium ingevuld. Informatie daarover volgt nog.
Wij wensen Mary Ann veel werkplezier bij haar nieuwe baan en hopen haar nog regelmatig tegen te komen op het grensgebied tussen onderwijs en dienstverlening.
^top

 

Bookmark and Share

<< terug naar overzicht